10. PROSINCA 2013.
MIŠLJENJE SHU-A O OBVEZI PISANJA IZVJEŠĆA O USPJEHU UČENIKA NA POLUGODIŠTU, A PO NAPUTKU MZOS-A

Na uvid smo dobili dopis pomoćnice ministra MZOS-a Sabine Glasovac o obvezi izvješćivanja roditelja. Dužnost učitelja je da obavijesti svakog roditelja o postignutom uspjehu djeteta na kraju prvog polugodišta. Prema informacijama učitelja razrednika stvarna situacija je posve drugačija jer moraju upisivati za svaki predmet sve ocjene dobivene tijekom prvog polugodišta.


Učitelji postavljaju pitanje: „Moramo li mi to?“


Poštovani razrednici, vaše obveze su slijedeće, sukladno Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10):


(1)

 Razrednik je dužan informirati na prvom roditeljskom sastanku roditelje o odredbama ovog Pravilnika, a na prvom nastavnom satu učenike.


(2)

 Raspored i vrijeme roditeljskih sastanaka i individualnih informativnih razgovora planira i donosi razrednik, o čemu obavještava ravnatelja, stručnu službu škole, roditelje i učenike pisanim putem.


(3)

 Razrednik je dužan tijekom nastavne godine održati najmanje tri roditeljska sastanka na kojima daje pregled razrednih postignuća u prethodnom razdoblju. Osim toga informira roditelje o aktivnostima u razrednom odjelu te osigurava razmjenu informacija između roditelja, učitelja/nastavnika, stručne službe i ravnatelja.


(4)

 O terminima informativnih razgovora razrednik upoznaje učenike, roditelje, ravnatelja i stručne suradnike na početku školske godine. Jednom tjedno razrednik je dužan organizirati i individualni informativni razgovor za roditelje na kojemu izvješćuje roditelja o postignutim razinama kompetencija njegovog djeteta kroz sve nastavne predmete te izostancima i vladanju.


(5)

 Razrednik je dužan dogovoriti informativni razgovor s predmetnim nastavnikom ukoliko to roditelj zahtijeva.


(6)

 Razrednik zaključuje ocjenu vladanja učenika uz mišljenje razrednog vijeća.Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ čl.138.


(3)

 Učenik na kraju prvog polugodišta dobiva pisano izvješće o postignutom uspjehu iz nastavnih predmeta i o vladanju.


Pošto učenik na kraju prvog polugodišta dobiva pisano izvješće o postignutom uspjehu (jednina) onda nema nikakve zakonske osnove da se od učitelja razrednika traži da upisuje sve učenikove dobivene ocjene tijekom cijelog polugodišta, jer razrednik daje pregled razrednih postignuća sukladno gore navedenim obvezama iz Pravilnika. Prema mišljenju SHU-a ovo je nepotrebno dupliranje posla, a proizlazi iz činjenice da Pravilnik nije usklađen sa Zakonom.


Ovaj stavak 3. čl.138. u pravilu nema nikakvog smisla jer je u čl. 73. stavak 2. navedeno: Uspjeh učenika i zaključna ocjena za svaki nastavni predmet utvrđuje se javno u razrednom odjelu, odnosno obrazovnoj skupini na kraju nastavne godine.


Na polugodištu se piše izvješće o ocjenama, a na kraju nastavne godine se zaključuje ocjena.


Sindikat hrvatskih učitelja ne vidi ni smisao ukidanja zaključivanja ocjena na polugodištu ako se već izvješća moraju pisati.


Nadamo se da će se kod slijedećih izmjena i dopuna Zakona o ovome voditi računa i da će se uzeti u obzir mišljenja Sindikata prije donošenja istih. Nadamo se!


S poštovanjem, Glavna tajnica SHU-a


Izabela Kin

, mag. iur.