09. OŽUJKA 2024.
Natječaj za posao

Zagreb, 22. veljače 2024. godine

Ur. broj: 48/2024

 

Sindikat hrvatskih učitelja na temelju članka 60. Statuta Sindikata hrvatskih učitelja, u skladu s člankom 2. i člankom 4. podstavkom B točkom 3. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada tajništva i tijela u Sindikatu hrvatskih učitelja raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

BLAGAJNIČKO RAČUNOVODSTVENI REFERENT

 

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno uz probni rad do 6 mjeseci - 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS, VŠS, VSS (ekonomski smjer) s najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- informatička opismenjenost i znanje rada na osobnom računalu (korištenje Microsoft Office paketa)

- komunikacijske i suradničke sposobnosti

- dobro poznavanje zakona iz područja računovodstva, poreza i financija neprofitnih organizacija

- odgovornost, analitičnost, organiziranost, praktičnost, preciznost i usmjerenost na detalje te pridržavanje vremenskih rokova

- samostalnost u radu

- komunikativnost i timski rad

- osobno poštenje i radna etika

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj pristupnici su dužni priložiti:

- životopis

- domovnicu ili drugi dokaz o državljanstvu

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

- elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja).

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornike.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja.

 

Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sindikat hrvatskih učitelja kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja postupka za zapošljavanje, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) te Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Sindikata hrvatskih učitelja.

 

Sindikat će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima ovog Natječaja. Prikupljeni osobni podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe.

 

Rok za podnošenje pisanih prijava i dostavu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja je 15 dana od objave Natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Sindikata hrvatskih učitelja www.shu.hr.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja potrebno je dostaviti putem pošte na adresu Sindikata hrvatskih učitelja, Hebrangova 20, 10000 Zagreb; s naznakom «za natječaj za blagajničko računovodstvenog referenta».

 

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja

                        Sanja Šprem