28. VELJAČE 2017.
POSTUPAK IZBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR

U velikom broju škola istječe četverogodišnji mandat članovima školskog odbora, pa su upiti o izborima česti, jer postoje slučajevi kad se poslodavci (ravnatelji) miješaju u sam izbor  na način da su sebi uzeli za pravo pokretanja i sazivanja skupa radnika, odnosno pravo predlaganja radnika za  člana školskog odbora iz reda radnika.

Člankom 119.stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisano je da sedam članova, od kojih jednog člana bira i razrješuje radničko vijeće, a ako radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koji ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava:

-učiteljsko, nastavničko, odnosno odgajateljsko vijeće dva člana iz reda učitelja, nastavnika i stručnih suradnika,:

-vijeće roditelja jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole,

-osnivač tri člana samostalno.

Zakonom o radu u člancima 141. do 147. propisane su osnovne odredbe o postupku za izbor radničkog vijeća, dok su detaljnija pravila o samom postupku izbora radničkog vijeća, koja se analogijom primjenjuju u ovom postupku, propisana Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća

Dakle, ako nije utemeljeno radničko vijeće predstavnika radnika u organ poslodavca (školski odbor), između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju i opozivaju RADNICI na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanim Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana i Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća.

Mali broj škola ima utemeljeno radničko vijeće, već su u većini škola tu funkciju preuzeli sindikalni povjerenici.

Izbori se provode između SVIH radnika zaposlenih kod poslodavca, koji imaju ugovor o radu na neodređeno ili određeno radno vrijeme (bili na bolovanju, porodiljnom ili dr. - imaju pravo birati i biti birani) dok ravnatelj, koji je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove, predstavlja poslodavca te isti ne može imati biračko pravo u postupku izbora predstavnika radnika u školskom odboru niti može biti član školskog odbora.

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća je teško u cijelosti  primijeniti prilikom izbora člana školskog odbora. ZAŠTO?

Pravilnikom je predviđen zamjenik radničkog vijeća, a Zakon  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nije  propisao da član školskog odbora iz reda radnika ima svog zamjenika, kao ni Statut škole.

Od 2008. god. nekoliko puta su donošene Izmjene i dopune istog Zakona, a pravna služba u MZO-u nije ništa poduzela da se taj dio riješi Zakonom.

Postavlja se pitanje zašto se član školskog odbora iz reda učitelja i roditelja bira tajnim glasovanjem bez velike procedure, dok se član školskog odbora iz reda radnika bira po posebnoj proceduri?!

POSTUPAK IZBORA PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR, KAD U ŠKOLI NEMA UTEMELJENO RADNIČKO VIJEĆE (SAŽETAK)

1.) Prijedlog za izbor predstavnika radnika u školski odbor

- podnosi sindikat  ili najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca (u daljnjem  tekstu: predlagatelj)

sadržaj prijedloga:

dostava prijedloga:

- sindikatima koji imaju svoje članove zaposlene kod poslodavca i

- poslodavcu koji je dostavljeni prijedlog dužan objaviti na svim oglasnim mjestima

obveza savjetovanja s poslodavcem o vremenu i mjestu održavanja skupa radnika:

- predlagatelj se savjetuje s poslodavcem o vremenu i mjestu održavanja skupa radnika

Skup radnika

Odluka o sazivanju skupa radnika

Održavanje skupa radnika

saziva ga i predsjedava mu potpisnik

utvrđuju se uvjeti za izbor predstavnika radnika u školski odbor

imenuje se izborni odbor

sastavlja se zapisnik

donosi se odluka o imenovanju izbornog odbora

Izborni odbor:


  1. a)  podnosi Zahtjev poslodavcu za dostavljanje popisa radnika- izborni odbor utvrđuje i objavljuje popis birača


  1. b) donosi Odluku o provođenju izbora- prije donošenja Odluke izborni odbor dužan se savjetovati s poslodavcem o mjestu i vremenu glasovanja

Liste kandidata za člana

- predlagatelj liste kandidata može biti:


  1. a) sindikat koji ima članove zaposlene kod poslodavca


  2. b) više sindikata zajedno koji imaju članove zaposlene kod poslodavca


  3. c) svaka skupina od najmanje 20% radnika- listi kandidata obavezno se prilaže izjava s potpisima kandidata o pristanku na uvrštenje u listu

Glasovanje

-  glasački listić, glasovanje je neposredno i tajno, a glasuje se na mjestu održavanja izbora

- izbori su valjani ako je glasovala najmanje 1/3 radnika s biračkim pravom

Zapisnik izbornog odbora o prethodnim rezultatima izbora

- objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca odmah po sastavljanju i ostaje na mjestima objavljivanja tijekom 3 radna dana od objavljivanja zapisnika- u tom roku svaki radnik ima pravo podnijeti izbornom odboru pisanu prijavu o nepravilnosti izbornog postupka, odnosno u tom roku svaki kandidat ima pravo podnijeti izbornom odboru pisani prigovor na utvrđeni rezultat izbora

- u roku 3 dana od proteka roka za podnošenje prijava i prigovora izborni odbor odlučuje o prispjelim prijavama i prigovorima, a nakon donesenih odluka o prijavama i prigovorima odlučuje o eventualnom ponavljanju čitavog ili dijela izbornog postupka

Zapisnik izbornog odbora o konačnim rezultatima izbora

- objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca i ostaje na mjestima objavljivanja tijekom 3 radna dana

-primjerak zapisnika dostavlja se poslodavcu (u tajništvo škole na protokol), sindikatima koji su podnijeli liste kandidata te nositeljima liste kandidata podnesenih od skupine radnika

Prekršajna odgovornost

*Napominje se da ravnatelj koji je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove predstavlja poslodavca te isti ne može imati biračko pravo u postupku izbora predstavnika radnika u školskom odboru niti može biti član školskog odbora. Isti ni u kojem slučaju ne smije onemogućavati radnike u predmetnome postupku te isto predstavlja kršenje odredaba Zakona o radu i predviđeno je kao teži prekršaj poslodavca.

U članku 228. stavku 1. Zakona o radu navedeni su teži prekršaji poslodavca:

„ (1)Novčanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba: 26) ako ne omogući imenovanom, odnosno izabranom predstavniku radnika članstvo u organu poslodavca, odnosno drugom odgovarajućem tijelu trgovačkog društva, zadruge ili javne ustanove (članak 164.).

(2) Novčanom kaznom od 4.000,00 do 6.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kazniti poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.“